Onze algemene voorwaarden:

Artikel 1: Definities

De aanbieder, hierna te noemen SailingNature: de uitvoerder die gerechtigd is een of meerdere in deze voorwaarden geregelde overeenkomsten te sluiten met de deelnemer.

De klant, hierna te noemen de deelnemer: Maakt gebruik van de diensten van SailingNature

Overeenkomst: Iedere in deze voorwaarden geregelde overeenkomst tussen SailingNature en de deelnemer.

Artikel 2: Algemeen

 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen SailingNature en de deelnemer.

Afwijking van deze voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen.

Artikel 3: Aanbieding en offerte

 De door SailingNature gemaakte offertes zijn vrijblijvend en 30 dagen geldig.

SailingNature is slechts aan de offertes gebonden indien de deelnemer binnen 30 dagen akkoord geeft voor de uitgebrachte offerte, schriftelijk of per e-mail.

De prijzen in de genoemde aanbiedingen zijn in euro’s en inclusief BTW, maar exclusief kosten van een annuleringsverzekering en exclusief reiskosten naar en van de opstapplaats.

De minimum leeftijd is 18 jaar, tenzij er in gezinsverband wordt deelgenomen.

Artikel 4: Uitvoering

SailingNature zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, waarbij veiligheid altijd de hoogste prioriteit heeft.

Te allen tijde is SailingNature bevoegd om op nautische gronden het arrangement te wijzigen. Hieronder wordt mede begrepen het wijzigen van de plaats van afvaart en/of de plaats van aankomst en/of het niet uitvaren en het opschorten van het totale arrangement. Onder nautische gronden wordt onder andere verstaan de weersomstandigheden, het getij, blokkade van vaarwegen en de staat van het schip.

Artikel 5: Wijziging overeenkomst

Indien de deelnemer de overeenkomst wil wijzigen zullen eventuele bijkomende kosten worden doorberekend aan de deelnemer.

Indien er een vaste prijs is overeengekomen zal SailingNature daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding of vermindering van dit bedrag tot gevolg heeft.

Artikel 6: Betaling

 Betaling mag in twee gedeelten, te weten 25% bij binnen 2 weken en 75% tot 4 weken voor de start van het arrangement met een betalingstermijn van 33 dagen.

Indien de bevestiging van de overeenkomst plaats vindt binnen 4 weken voor de start van het arrangement, dan is het volledige bedrag verschuldigd.

Vanaf het moment, waarop de deelnemer in verzuim is tot aan de dag van volledige betaling, is de deelnemer vertragingsrente verschuldigd van 3% over het verschuldigde bedrag per maand of een gedeelte daarvan, onverminderd het recht van deelnemer op volledige schadevergoeding op basis van de wet. Alle kosten van invordering van het door de deelnemer verschuldigde, gerechtelijke zowel als buitengerechtelijke kosten, zijn voor rekening van de deelnemer. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 7: Annulering

 Bij annulering van de overeenkomst door de deelnemer, tot 14 dagen voor de aanvang van het arrangement vervalt de tweede betalingstermijn van 75%. De eerste termijn van 25% wordt niet terugbetaald.

Bij annulering van de overeenkomst door de deelnemer, tussen 3 en 14 dagen voor aanvang van het arrangement, wordt 50% terugbetaald.

Bij annulering van de overeenkomst door de deelnemer, binnen 3 dagen voor aanvang van het arrangement, vindt geen terugbetaling plaats.

SailingNature behoudt zich het recht voor om de overeenkomst eenzijdig te ontbinden met volledige terugbetaling van alle betaalde gelden, die in de overeenkomst vermeldt staan.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

Deelname aan een arrangement geschiedt geheel voor eigen risico. SailingNature is niet aansprakelijk te stellen voor enige schade, welke dan ook, waaronder begrepen schade aan opvarenden of derden, extra reis- en/of verblijfkosten. Evenmin is SailingNature aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen, geld inbegrepen.

SailingNature is kan niet aansprakelijk gehouden worden voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijsstagnatie.

Deelnemers worden dringend geadviseerd een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten bij een daarvoor gerechtigde organisatie.

Artikel 9: Overmacht

In geval van overmacht kan SailingNature  niet gehouden worden tot het nakomen van enige verplichting, indien SailingNature  daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid, die niet te wijten is aan schuld en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

Indien de overmacht situatie langer dan 14 dagen aanhoudt, is elk der partijen bevoegd de overeenkomt te beëindigen zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. Aan klant zal, met uitzondering van berekende administratieve kosten, terugbetaling  van de reeds betaalde gelden plaatsvinden.

Artikel 10: Geschil

Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.